гр. Сливен

Самооценяване

                                                                                                                                                     

Д О К Л А Д - АНАЛИЗ

НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО В УЧИЛИЩЕТО САМООЦЕНЯВАНЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2012-2013 ГОДИНА

      

     Процесът на самооценяване в Помощно училище „Д-р Власаки Шуманов” - гр. Сливен не е непознат на училищната общност. В различни учебни години сме провеждали анкети, чиято цел е била оценяването на различни аспекти от дейността на училището и определяне на тенденциите в неговото развитие.

   В такъв обем, всеобхватен и детайлизиран, процесът на самооценяване се извършва за първа година. Той стартира с определяне на ценности на професионалното обучение в нашата образователна институция, а именно:

    1.Качество на  професионално обучение на ученици със специални образователни потребности от училището, изразяващо се в прилага новите тенденции за поддържане  на достъпно и адекватно професионално обучение, с непрекъснато надграждане на знанията и уменията на учениците, с възможност за намиране на лично пространство и повишаване стандарта и компетентностите за самостоятелен живот на всеки ученик.  Стартът е различен по отношение на възрастта и натрупания житейски опит. Грижата за всеки ученик не е еднаква, а е диференцирана според неговите потенциални възможности и потребности.

     2.Равни възможности за всички ученици с умствена изостаналост (лека, умерена, тежка и дълбока) и множество увреждания, уважаване на тяхната индивидуалност, развиване на най-доброто у тях, гарантиране на личностно развитие в подготовката им за самостоятелен живот с възможност интегриране в обществото и трудова реализация;

3. Доверието в комуникацията учител-ученик, основаващо се на  открита и прозрачна процедура спрямо всички ученици;

4. Насърчаване към учене през целия живот чрез създаване на умения и потребност за самооценка, желание и отговорност за непрекъснато професионално развитие;

 5.Обединението на членовете на колектива около общи идеи и ценности. Осигуряване на реални възможности  за творчески подход при планиране на дейността на учителите по професионална подготовка;

 6.Сътрудничеството както в рамките на екипа на помощното училище, така и с други професионални гимназии, стопански организации - партньори, родителска общност, общественост и др.

     Като основна цел на процеса на самооценяване в нашата образователна институция, педагогическият екип определи:

   Идентифициране на добрите практики и създаване условия за тяхната устойчивост, насърчаване и стимулиране на персонала и партньорствата.

         Резултати по области и критерии на самооценяването   

        Проведохме процедура по самооценяването  по четирите области. Постарахме се да проучим нагласите и мненията по всички критерии, но част от показателите са не съотносими  със спецификата на специалното училище и по тях не са прилагани инструментариуми за обратна връзка.

І.Област „Училищен мениджмънт”

1. Осигуряване на качеството на ПО

Показател:Вътрешно-училищни критерии за установяване на качество на ПО, съобразени с национално определените

    Като доказателствен материал по този показател е изготвен и попълнен от всички педагогически специалисти чек-лист. Резултатът от проучването показва , че в училището са приети вътрешно-училищни критерии за установяване на качеството на професионалното обучение, които са съобразени с национално определените. Членовете на екипа са отговорили на 100% с отговор „Да”. Дескрипторът на оценката е отлична, брой точки -2,00.

 Показател:Създаден механизъм за мониторинг и контрол на професионалното образование

      Като доказателствен материал по показателя е изработен чек-лист, в който въпросите са ориентирани към наличието на мониторинг и контрол на професионалното обучение в училището. В проучването участват 17 педагогически специалисти, които са 100% от педагогическия персонал на училището .Положителните отговори на въпросите са 100%.Дескрипторът на оценката е отлична, брой точки-1,5.

 2.Инвестиции в професионалното обучение.

 Показател: Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти.Разработване на училищни проекти.

     Комисията по самооценяването по този показател е изготвила като доказателствен материал анкетна карта. В проучването са участвали 17 членове на педагогическия екип. 14 от тях са отговорили положително на всички въпроси.Това са 82% от целия екип. 18 % на някои от въпросите са отговорили с отговор „Не”, тъй като не участват в дейности по проектите, по които училището работи. Дескрипторът на оценката е отличен, брой  точки- 1,00.

 3.Квалификационна дейност

  Показател:Реализиране на квалификационната дейност за педагогическия персонал на вътрешно училищно ниво.

     Комисията по самооценяването е преценила като рационален формат за проучване по показателя изготвянето на анкетна карта. В проучването по показателя са участвали 17 педагогически специалисти, които представляват 100% от щатния педагогически персонал на образователната институция. В анкетната карта са застъпени въпроси за връзката на училищното ръководство с методическото обединение, функциониращо в училището, за финансовата осигуреност на квалификационната дейност от страна на ръководството, подпомагането на младите учители и информационното осигуряване на учителите от методическото обединение посредством достъп до интернет ,компютърна и офис техника. 15 човека са отговорили на 100% с отговор „Да” в анкетните карти.Те представляват 88% от педагогическия екип на училището .  3 човека са отговорили с „Не” на въпроса:Според Вас съдейства ли училищното ръководство за осъществяването на връзка между училището  и бизнеса по отношение на дейността на методическото обединение?. Те представляват 12 % от педагогическият екип. Независимо от факта, че това е сравнително ниско процентно изражение, връзките с бизнеса през следващата учебна година би трябвало да се оптимизират. Този аспект от функционирането на образователната институция трябва да бъде анализиран  и да се потърсят нови подходи за неговата оптимизация.Дескрипторът на оценката е отличен, брой точки -1,00.

 Показател: Споделяне на ефективни практики

    Като доказателствен материал по този показател комисията по самооценяването е предложила на колегията да попълни анкета.Въпросите в нея са ориентирани към количеството и качеството на темите от вътрешно и извън училищната квалификация и  вида на квалификационните форми.Обект на проучването са и възможностите за споделяне на личен опит и постижения в следствие от проведените квалификации и възможностите за кариерно развитие. Анкетата дава възможност да се измери нивото на удовлетвореност по различните аспекти на показателя. Скалата за ниво на удовлетвореност е по шестобалната система. Резултатите от проведеното проучване по този показател са 88% максимална удовлетвореност , 15 човека са отговорили с положителен резултат. Това се обяснява с прозрачната процедура,провеждана в началото на всяка учебна година, която се изразява в попълване анонимна анкета, целяща да определи необходимите за педагогическия екип обучения по вид и тематика.

Планът за квалификационната дейност винаги отразява заявените потребности на педагозите. Само двама колеги за отразили известно ниво на неудовлетвореност , което в процентно изражение е 12 %. Единият колега е оценил с оценка 5 нивото на квалификационни курсове, организирани от училището, но проведени от външни лектори. Вторият колега е оценил с оценка 5 възможностите за кариерно развитие и степента си на мотивация за развитие като педагог. Дескрипторът на оценката е отличен, точките са 0,50.

 4.Нормативно осигуряване

 Показател: Осигурен достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището.

     Комисията по самооценяването е предложила като рационално средство за проучване на показателя анкетна карта, в която са застъпени въпроси относно училищните правилници и непосредствения достъп до тях, достъпа на колегията до законовите и подзаконовите нормативни актове на територията на училището и ползването на сайта на МОН. 100% от колегите са отговорили положително на въпросите, касаещи достъпът до вътрешните правилници и планове на образователната институция. Политиката на училището е всички училищни планове и правилници да бъдат на разположение на колегите.Поставени са в папки в учителската стая и всеки има достъп до тях. По отношение на ползването на сайта на МОН  17% от колегите са отговорили,че не ползват сайта на МОН, 41% го ползват в известна степен, а 42% го ползват във висока степен.64% от колегията преценява,че в училището има интернет достъп до всички точки на сградата, а 36 %  смятат, че това условие е изпълнено до известна степен.Като крайна калкулация от резултатите от проведената анкета комисията изчислява 71%  висока степен на удовлетвореност на педагогическите специалисти от възможностите за достъп до законовите и подзаконовите нормативни актове, кореспондиращи  с дейността на училището. 29%  от колегите оценяват тази възможност като добра.Дескрипторът на оценката е много добър, брой точки-0,40.

     През следващата учебна година бихме могли да организираме вътрешно училищен семинар за оптимизиране на компетентностите на екипа при боравене с мобилна интернет връзка на територията на училището.Това би повишило оценката по този показател.

 Показател:Състояние на училищната документация

     По този показател комисията по самооценяването е предложила като инструмент за обратна връзка изготвянето на чек-лист.В него са застъпени въпроси от воденето и съхранението на училищната документация, попълването на материалната книга, досиетата на учениците и др. 100% от колегите са отговорили положително на въпросите от чек-листа. Тяхното мнение се потвърждава и от протоколите от контролната дейност на директора и помощник директора.Воденето и съхранението на учебната и училищната документация в училището е на необходимото ниво.Дескрипторът на оценката е отлична, брой точки -2,00.

ІІ.Област „Училищна среда”

1.Индивидуална среда на ученика

 Показател:Наличие на мерки за адаптиране на ученика към училищната среда

     По този показател комисията е предложила като инструмент за обратна връзка анкетна карта, която да бъде попълнена от колеги, ученици и родители.Въпросите в анкетната карта са ориентирани към мерките за адаптиране на учениците в училищната среда,възможностите за включване на учениците в различни училищни общности.Възможностите за интерактивно учене и използване на интерактивна дъска, интернет връзки и др.87% от анкетираните учители и ученици са посочили висока степен на съответствие на училищната среда към този показател, а 13% смятат ,че училищната среда съответства на показателя до известна степен.81% от учениците са дали положително оценка, а 19% смятат ,че това е област ,в която има какво още да се желае. Дескрипторът на оценката е отличен, брой точки-1,00.

 Показател:Училището като социално място

   Инструментът за изследване на показателя по преценка на комисията по самооценяване е чек лист. Анкетирани са 16 ученика от професионалните паралелки. Въпросите по показателя обхващат сферата на извънкласните дейности, методите на преподаване на учителите от училището, чувството за сигурност на учениците в училищната среда, достъпът им до компютърни технологии на територията на училището, отношението им към правилата в училището  и др.87% от учениците са отговорили положително на поставените въпроси, а 13% са отговорили отрицателно.Въпросите , на които са отговорили отрицателно са свързани с посещението им в сайта на училището и Фейсбук страницата на училището. Причините за това се обясняват с нивото им на компетентност за боравене в глобалната мрежа и факта, че не всички имат в домовете си персонални компютри.преобладаващата част от тях са приятели на училището във Фейсбук.Дескрипторът на оценката е отличен, брой точки 1,00.

 Показател:Материално-техническа база

     Този показател е измерен с приложението на чек -лист за учениците. В него са застъпени въпроси за удовлетвореността им от материално-техническата база на училището, от възможностите за обучение, възпитание и спорт на територията на образователната ни институция. В 90% от отговорите те изразяват удовлетвореност от предлаганите в училището възможности  и качеството на материално-техническата база. Единственият въпрос, на който всички запитани отговарят категорично отрицателно се отнася до посещението  и използване на капацитета на училищната библиотека. Традиционно в училището библиотеката се посещава от учениците от полуинтернатните групи.В ІХ клас учениците вече не посещават такива и този положителен навик на някои от тях започва да се губи.През следващата учебна година ще включим посещението на училищната библиотека като инициатива в рамките на часа на класа и като част от дейностите за стимулиране на четенето сред учениците с интелектуален дефицит.Дескрипторът на оценката е отличен, брой точки -4,00.

 ІІ.Материално-техническа база

Показател:Функционално място на учителя-осигурен постоянен достъп до интернет  и до актуална научна и педагогическа литература

    По този показател са проучени мненията на 17 педагогически специалисти. Инструментът, чрез който се установяват техните мнения е анкета.Въпросите в нея са ориентирани към честотата на използване на интернет по време на учебните часове, по време на подготовката за учебния процес и за извънкласни мероприятия.Анкетираните са запитани относно достъпът им до актуална педагогическа и научна литература.Дадена им е възможност да определят своето функционално място чрез Интернет.46% от учителите използват глобалната мрежа по време на учебните часове всеки ден, 27% един път седмично, а 27% веднъж в месеца.35% от анкетираните посочват ,че използват Интернет за подготовката за учебния процес както в къщи ,така и в училище. 5%/1учител/използва интернет само в училище, а останалите 60 %  предпочитат да се подготвят в къщи.

   По отношение на осигуряването на достъп до актуална педагогическа и научна литература 58% са напълно удовлетворени от възможностите,които осигурява училището. Един учител или 5% от всички, посочва, че според него в училището липсва такава възможност.Останалите 30% смятат ,че този достъп е реален в умерени граници.

    Училището от две години е осигурило достъп до Интернет, чрез безжична връзка, който колегите могат да ползват от класните стаи. На тяхно разположение е методичен кабинет, в който има актуална педагогическа и научна литература и техният достъп до нея е свободен.Разполагат и със сериозна банка от работни листи по различните учебни предмети. Въпрос на личен избор е по какъв начин ще се възползват от предоставената им възможност.Дескриптор на оценката –отличен, брой точки -1.00.

 Показател:Осигуреност с материали и консумативи за професионалната подготовка

     В училището се осигуряват над 81% от необходимите за провеждане на професионалната подготовка материали и консумативи. Учителят по практика писмено заявява необходимите продукти , заявката се съгласува с помощник директора на училището, след което се предоставя на главния счетоводител за сведение и изпълнение. Главният счетоводител предоставя на касиер –домакина рекапитулация на заявените продукти, които той осигурява в определените срокове. Тази процедура се доказва документално от изготвените от участниците в нея документи. Средствата са от делегирания бюджет на училището. Дескрипторът на оценката е отличен, брой точки -1.00.

 

Показател: Функционално място на ученика в класната стая, физкултурния салон, учебната работилница, наличие на регламентирани отговорности за реда и чистотата на работното място и спазването им. Опазване на интериора и екстериора на училището.

    В училището има внедрени вътрешни правила за работа във всички класни стаи, зали и кабинети . На входа на училището има поставени вътрешни правила за поведение, валидни за всички ученици. Правилата са доказали своята ефективност в процеса на работа. Всеки клас определя и свои вътрешни правила за обществено приемливо поведение.Учениците проявяват критичност и самокритичност. Резултатите са на лице.Като доказателство за горните твърдения са таблата във всяка класна стая, всички зали, столовата и физкултурния салон . Дескрипторът на оценката е отличен, брой точки -1.00.

 ІІІ.Област „Обучение и учене”

 1.Учебна дейност

 Показател: Подготовка и планиране на уроците

    Доказателствен материал по показателя са констативните протоколи от контролната дейност на директора и  помощник директора. Учениците в училището в преобладаващата си част са с умерена и тежка степен на интелектуален дефицит и с множество увреждания, обучавани по индивидуални образователни програми. Спецификата на училището предполага изключителна гъвкавост при подготовката на урочната работа. Колегите проявяват креативност при избора на методите и средствата за педагогическо въздействие. При направените педагогически проверки над 80 % от учителите имат изградени професионални умения да  планират уроците си, проявяват гъвкавост и творчество и разбират необходимостта от промени в плановете си за посрещането на нуждите на отделни ученици. Дескрипторът на оценката е отличан , брой точки -4.00.

 

Показател:Структура на урока, ориентирана към постигане на целите и задачите, заложени в индивидуалните образователни програми на учениците и ясни за учениците с леки умствени увреждания.

 

  Над 80% от посетените уроци имат ясна структура, адекватна на целите на урока и във висока степен , съобразена с възможностите на учениците. Уроците са наситени с прилагане на интерактивни методи, богато онагледяване, работа в малки групи. На учениците се възлагат задачи за работа в екип. Търси се обратна връзка с учениците.По разбираеми причини, не винаги може да се осъществи съответната обратна връзка.По някога колегите използват невербални техники. Поощрението и подкрепата са широко застъпени в урочната дейност.Дескриптор на оценката много добър, брой точки-2,50.

 Показател: Планиране и използване на ИКТ в урока

    При направените педагогически проверки през учебната година бе констатирано, че в 50% от наблюдаваните уроци колегите бяха прецизно планирали и успешно приложиха възможностите на ИКТ в образователно-възпитателния процес. При учителите, които водиха теорията и практиката на учениците от професионалните паралелки, използването на ИКТ в хода на урока е системен подход. Дескрипторът на оценката е добър, брой точки-2.00.

 2.Оценяване и самооценяване

   Показател: Ритмичност на оценяването

   От констативните протоколи от извършените от директора и помощник директора административни проверки е видно, че колегите спазват изискванията на Наредба №3, проверяват писмените работи на учениците, рецензират ги и съхраняват входните и изходните нива на учениците в личните им досиета.Дескриптор на оценката –отличен, брой точки -1.00.

 Показател: Изградени умения у учениците за самооценяване по практическо обучение

     Независимо от факта ,че нашите ученици са с интелектуален дефицит, при педагогическите проверки , проведени в часовете по практика бе установено, че нашите ученици имат умения да оценят крайния продукт от практическите занимания. Преобладаващата част от тях/62%/ адекватно определят цвят, консистенция, вкус  и външен вид на ястията. Преценяват правилно ли са спазили технологията на приготвяне и къде евентуално са сгрешили. Моментът на оценката е важен компонент на уроците по практика в нашето училище.Дескрипторът на оценката е много добър, брой точки-0,75.

 Показател: Изградени умения у учителите за самооценяване

     Комисията по самооценяването предложи на колегията да се самооцени на базата на карта за самооценка. При разглеждане на попълнените карти за самооценка бе констатирано , че преобладаващата част от колегията/70% / има обективен поглед върху резултатите от педагогическия си труд и да формулират мерки за неговата оптимизация. Дескрипторът на оценката е много добър, брой точки -0,40.

 3.Взаимоотношения ученик-учител, ученик-ученик

 Показател:Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците

    По този показател бяха проучени гледните точки на учениците .На учениците бе предложен за попълване чек-лист.Въпросите в него са насочени към психологическия климат в класа, връзките и доверието с класните ръководители и учителите в училището. Над 90% от тях посочват, че биха се доверили за решаване личен проблем на учителите си. 19% посочват, че не биха подкрепили съучениците си в нужда. 100% от запитаните посочват, че след завършване на училището биха се срещнали с учителите си, при необходимост от адекватен съвет.

    Преките наблюдения на дисциплината в училище показват, че  учениците с интелектуален дефицит имат необходимият респект към учителите.В образователна институция като нашата този факт има важна роля за успеха на учениците и за изграждането на училищната общност.

    Дескрипторът на оценката е отличен, брой точки-2.00.

 Показател:Установена от учителя, позитивна атмосфера в паралелките

     В картата за оценка на посетените от директора уроци има ясно формулирани критерии, които включват: умение на учителите да изслушват учениците, да дават възможност да изказват мнения, да работят с всички ученици от класа и да внушават позитивна емоция. В над 90 % от уроците се наблюдава позитивна атмосфера в урочната дейност.Колегите се стараят да вдъхната увереност в собствените сили на учениците.Дескрипторът на оценката е отличен, брой точки-2.00.

 4.Резултати от обучението

   В училището през учебната 2012-2013 година завършиха Х клас 8 ученика, обучавани за придобиване на ІСПК по професията „Работник в заведенията за хранене и развлечения”От випуска отпаднали ученици няма. Двама ученика се обучаваха по индивидуални образователни програми, останалите 6 се явиха на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. Среден успех от теоретичния изпит: Отличен 5:50, а на практическия изпит демонстрираният резултат е Отличен :5,64. Резултатът е плод на доброто сътрудничество на педагозите със семействата на учениците и добрата им мотивация . Преценката на педагогическият екип е, учителите ,които преподават на професионалните паралелки са се справили на много високо ниво при подготовката на учениците за държавните изпити.

 5.Педагогически постижения

Показател: Относителен дял на учителите, повишили професионалната си квалификация в организирани форми на обучение, спрямо на заявилите желание-

 Дескрипторът на оценката е отличен, брой точки-100%

 Показател:Брой учители, подготвили ученици-призьори на състезания

 През тази година 2 учители, подготвиха ученици заели призови места на състезания.Наши ученици от професионалната паралелка Х клас завоюваха първо място на състезанието за изработване на обредни хлябове и един ученик получи награда от конкурс за оригинална коледна  картичка.Дескрипторът на оценката е добра,брой точки1,50.

 ІV.Училищно партньорство

 1.Партньорство между преките участници  в училищното образование

 Показател:Създадени методически обединения

  В училището функционира едно методическо обединение на специалните педагози, в което участват и логопеда и психолога.В началото на годината колегите провеждат анкета за проучване на интересите и определят план на дейността на методическото обединение.Определят се екипи, които да подготвят разработки по различни теми.В хода на учебната година се разглеждат и филми и материали от интернет,които коментират нови подходи за работа с деца с множество увреждания или специфични диагнози. Колегите, които преподават по професионална подготовка също обсъждат материали, касаещи ефективността на образователния процес. За всяко заседание се води протокол и се прилага диск с разглежданите на сбирките презентации по темите , както и докладите на колегите.В края на всяка година информацията се архивира в методическия кабинет и всеки колега има свободен достъп до нея и може да се ползва.

Дескрипторът на оценката е много добра, броят точки е-0,75.

 Показател:Включване на учителите в управлението на промените в училището.

    В училището са създадени условия за включване на учителите в управлението на промените  в училището. На различни етапи от процеса на промяната се делегират права и отговорности на колеги /средна стойност-18%/, които активно участват на оперативно ниво. Дескриптор на оценката-много добра, брой точки 0,75.

 Показател:Средна посещаемост на родителски срещи

    Спецификата на училището е такава, че родителите са пряко ангажирани с проблемите на децата. Те активно посещават родителските срещи в училището. Голяма част от тях ги съпровождат при придвижването от и до училище.Контактите родители-училище са ежедневни.Посещаемостта на родителски срещи е над 60%. Дескрипторът на оценката е отличен, брой точки-0,50.

 Показател: Удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси

     Анкетирани са на 100% родителите на учениците от професионалните паралелки. Родителите чрез анкетите изразяват адмирации за работата на учителите, за атмосферата, създадена в училището и компетентностите,които децата им са овладели в процеса на обучение. Степента на удовлетвореност е 89%. Дескрипторът на оценката е отлична, брой точки - 1,00.

 Показател:Дейност на училищното настоятелство

   Основен дефицит на училището е, че все още нямаме действащо училищно настоятелство.През тази година , в чест на петдесетгодишния юбилей ще имаме нужда от сериозната подкрепа на родителската общност.Дескриптор на оценката –незадоволителна, брой точки -0,00.

 2. Външно партньорство

 Показател:Взаимодействие с институциите в системата на народната просвета с органите на местната и изпълнителна власт

    Ръководството на училището комуникира и търси съдействието на експертите от РИО, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местно управление. Няма предписания. Заповедите на висшестоящите се изпълняват в срок. Дескриптор на оценката - отлична, брой точки - 0,50.

 Показател:Взаимодействие с ДАЗД и структурите на ЗД”Полиция”

   При необходимост търсим съдействие на ДАЗД, през тази година за разрешаване на два случая на деца в риск. В резултат на взаимодействието проблемът бе разрешен и децата се върнаха в семейното жилище. В училището има изградена комисия за подкрепа при кризисни ситуации, за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Дескрипторът на оценката е отлична, брой точки - 0,50.

 Показател: Взаимодействие с местната общественост

    Училището участва в някои събития , организирани от общността.За различни училищни инициативи общността е информирана чрез местните медии. Дескриптор на оценката –много добра, брой точки-0,40.

 Показател: Относителен дял в % на учениците ,провели практическото си обучение на реални работни места при работодател

    Учебната практика се провежда в училищната работилница, а за производствената са осигурени реални работни места за 37% от учениците. Дескрипторът на оценката е добър, брой точки-1,00.

 Показател: Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции , вътрешнонормативни документи, предложения, мнения, становища  за и по политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база на училището

    Училището си сътрудничи със социалните партньори за провеждане на ДКИ и уреждане на реални работни места за производствена практика.Дескриптор на оценката –добра, брой точки-0,30.

   По този показател има реална възможност за оптимизация през следващата учебна година като социалните партньори могат да бъдат включени като активна страна при обогатяване на материално-техническата база и разработване на планове за развитие и концепции.

 Показател: Участие на работодатели при определяне на план-приема в училището

   В училището няма утвърдена практика да се търси мнението на работодателите при определяне на план-приема за следващата учебна година.Дескрипторът на оценката е незадоволителна, брой точки- 0,00.

  Тази практика трябва да бъде застъпена в дейността на училището в бъдеще.

 Показател:Относителен дял на проведените ДКИ с участието на социалните партньори

  Социалните партньори участват в 50% от проведените изпити за придобиване на професионална квалификация по професията „Работник в заведенията за хранене и развлечения”.Дескрипторът на оценката е много добра, броят точки е 0,40.

 Показател: Удовлетвореност на училищните партньори  по конкретни въпроси- проучвания чрез анкети , интервюта и др.

   Проведени са анкети с училищните партньори. От проучването става ясно, че над50% от тях са удовлетворени от сътрудничеството си с нашата образователна институция.Дескрипторът на оценката е много добра, брой точки- 0,40.

      В резултат на проведените проучвания и анализ на приложения инструментариум в Помощно училище „Д-р Власаки Шуманов” - гр. Сливен през учебната 2012-2013 година са идентифицирани дефицити в следните области:

     Основните дефицити на училището са в област „Училищно партньорство”. Степенувани по важност относно  рационалното развитие на образователната ни институция те могат да бъдат класирани така:

 1. Липса на регистрирано училищно настоятелство, което да подпомага развитието на училищната  общност.Учебната 2013-2014 година е юбилейна за училището и подкрепата на действащо училищно настоятелство ще бъде изключително ползотворно.

2. Сътрудничеството със социалните партньори да се развива както в областта на организацията на ДКИ и осигуряване на реални работни места за практическо обучение, така и за обогатяване на материално-техническата база на училищната работилница.В досегашната си практика не сме използвали тази възможност за оптимизиране на работната среда на учениците.

3. Включване на работодатели при определяне на план-приема .

4. Включване на социалните партньори при определяне на училищни политики по отношение на професионалното обучение.

     В област „Училищна среда” идентифицирахме като проблем:

 Недостатъчно ефективното използване на безжичната интернет връзка на територията на училището.Това ни мотивира да планираме за новата учебна година вътрешно училищен практически семинар, чрез който колегите да оптимизират уменията си за работа с ИКТ, с нови софтуерни лицензирани продукти и програми.

     Утвърдените политики, които стимулират и утвърждават изграждането на училищната общност ще бъдат доразвити и оптимизирани в унисон с динамиката на развитие на обществената среда.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уебсайт в alle.bg